Algemene voorwaarden Vindicta en Vindicta Hosting

Versie: 24 augustus 2021
Download pdf

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Vindicta B.V. en/of Vindicta Hosting B.V. (‘Vindicta’). Tevens
maken deze algemene voorwaarden integraal onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen Vindicta en haar klanten.

Artikel 1. Definities

Met een hoofdletter geschreven termen hebben, zowel in enkelvoud als in meervoud, de betekenis zoals in dit
artikel vermeld.

  1. Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.
  2. Diensten: de producten en/of diensten die Vindicta aan Klant levert of zal leveren krachtens een Overeenkomst.
  3. Klant: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, met wie Vindicta een Overeenkomst sluit, dan wel aan wie Vindicta een aanbod doet.
  4. Materialen: alle werken, zoals: documentatie, brochures, concepten, (netwerk)schetsen, adviezen, rapporten, ontwerpen en andere voortbrengselen van de geest.
  5. Overeenkomst: overeenkomst(en) tussen Klant en Vindicta op basis waarvan Vindicta Diensten levert of gaat leveren aan Klant en waarvan de Algemene Voorwaarden een onlosmakelijk onderdeel uitmaken.
  6. Rechten van Intellectuele Eigendom: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – auteursrechten, databankrechten, rechten op domeinnamen, handelsnaamrechten, rechten op knowhow, merkrechten, modelrechten, naburige rechten en octrooirechten.
  7. Schriftelijk: beschreven of bedrukt papier, alsmede e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.
  8. SLA: een tussen Vindicta en Klant overeengekomen Service Level Agreement, waarin specifieke afspraken zijn gemaakt omtrent de kwaliteit van de Diensten van Vindicta.
  9. Toepassingen met een Verhoogd Risico: toepassingen waarbij een fout in de Diensten kan leiden tot dood of ernstig letsel, ernstige milieuschade of zeer hoge schade. Voorbeelden van Toepassingen met een Verhoogd Risico zijn: vervoerssystemen waarbij een fout tot gevolg kan hebben dat treinen ontsporen of vliegtuigen verongelukken of medische systemen waarbij een fout tot gevolg kan hebben dat een patiënt geen of een verkeerde behandeling kan krijgen.
  10. Vertrouwelijke Informatie: alle informatie die is gemarkeerd als vertrouwelijk of waarvan een der partijen voorafgaand aan de verstrekking ervan expliciet heeft aangegeven dat het vertrouwelijk is.
  11. Vindicta:Vindicta B.V. gevestigd te Amersfoort aan de Nijverheidsweg-Noord 86B en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 32142989; en Vindicta Hosting B.V. gevestigd te Amersfoort aan de Nijverheidsweg-Noord 86B en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 56026137.
  12. Zaak: stoffelijk product, geleverd of te leveren door Vindicta in het kader van de Overeenkomst.
 1. Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

  1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Vindicta en (de uitvoering van) Overeenkomsten.
  2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Klant die afwijken van, of niet voorkomen in, de Algemene Voorwaarden zijn voor Vindicta alleen bindend indien en voor zover deze in overleg met Vindicta tot stand zijn gekomen en uitdrukkelijk Schriftelijk door Vindicta zijn aanvaard.
  3. Wanneer een Overeenkomst tot stand komt, erkent Klant kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de Algemene Voorwaarden.
 2. Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst

  1. Een Overeenkomst tussen Vindicta en Klant komt tot stand doordat Klant een offerte of ander aanbodvan Vindicta aanvaardt en (i) Vindicta deze aanvaarding heeft bevestigd, of (ii) Vindicta reeds metde uitvoering van de Overeenkomst is aangevangen.
  2. Een offerte is vrijblijvend, tenzij anders aangegeven in de offerte of het begeleidend schrijven.Ieder aanbod van Vindicta is onder voorbehoud van typefouten.
  3. Vindicta heeft het recht een Klant naar eigen inzicht te weigeren zonder opgaaf van reden.
  4. In geval van strijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst, Algemene Voorwaarden of bijlagendaarvan, geldt de volgende rangorde:

   a. een eventuele verwerkersovereenkomst;

   b. een eventuele SLA;

   c. de Overeenkomst;

   d. de Algemene Voorwaarden.

 3. Artikel 4. Levering van Diensten

  1. Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, zal Vindicta zich inspannen de Diensten zo spoedig mogelijk en conform de Overeenkomst uit te voeren, met inachtneming van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
  2. Klant is gehouden al datgene te doen en te laten wat redelijkerwijs wenselijk en nodig is om een juiste en tijdige uitvoering van de Diensten mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Klant er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Vindicta aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten, tijdig aan Vindicta worden verstrekt. Een eventuele termijn waarbinnen Vindicta de Overeenkomst dient uit te voeren, vangt niet eerder aan dan nadat alle gevraagde en benodigde gegevens door Vindicta zijn ontvangen.
  3. Klant zal Vindicta toegang geven tot alle plaatsen, diensten en accounts onder haar beheer die Vindicta (of een door Vindicta ter beschikking gestelde medewerker) redelijkerwijs nodig heeft om de Diensten te leveren.
  4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Vindicta het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Eventuele hiermee verband houdende onverwachte meerkosten zijn alleen voor rekening van Klant als dat vooraf Schriftelijk overeengekomen is. De Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op de werkzaamheden die derden in het kader van de Overeenkomst verrichten.
  5. Indien Klant weet of kan vermoeden dat Vindicta bepaalde (extra) maatregelen zal moeten treffen om aan diens verplichtingen te kunnen voldoen, zal Klant Vindicta daarvan onverwijld op de hoogte stellen. Deze verplichting geldt bijvoorbeeld als Klant weet of behoort te voorzien dat er een buitengewone piek in belasting van de systemen van Vindicta zal ontstaan.
  6. Klant mag de Diensten niet gebruiken voor Toepassingen met een Verhoogd Risico, tenzij de Diensten uitdrukkelijk als geschikt voor dergelijke toepassingen zijn aangemerkt. Indien geen van de Diensten als geschikt is aangemerkt, kan Klant een verzoek indienen bij Vindicta voor maatwerk-Diensten.
  7. Indien Klant voor het specifieke gebruik dat hij aan de Diensten geeft of beoogt te geven enige vergunning of andere toestemming van overheidsinstanties of derden nodig heeft, dient Klant zelf zorg te dragen voor het verkrijgen daarvan. Klant garandeert ten opzichte van Vindicta dat hij alle vergunningen en/of toestemmingen bezit die noodzakelijk zijn voor het gebruik van de Diensten door Klant.
 4. Artikel 5. Levering van Zaken

  1. Tenzij anders overeengekomen, worden Zaken door Vindicta af fabriek geleverd. Het risico op verlies of beschadiging van Zaken gaat over op Klant op het moment van juridische en/of feitelijke levering.
  2. Klant zal geleverde Zaken zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 kalenderdagen, te controleren op eventuele beschadigingen of andere gebreken. Indien Klant beschadigingen of andere gebreken vaststelt, zal Klant bewijs van de beschadigingen of andere gebreken vastleggen en Vindicta hier direct over informeren. Een melding van beschadigingen of andere gebreken schort de betalingsverplichting van Klant niet op.
  3. Indien Klant binnen de voornoemde termijn geen beschadigingen of andere gebreken kenbaar maakt aan Vindicta, worden de Zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.
  4. Op de door Klant bij Vindicta gekochte Zaken rust fabrieksgarantie. Informatie over wat fabrieksgarantie inhoudt, staat op de website dan wel de bijgeleverde documentatie van de fabrikant.
  5. Vindicta zal haar wettelijke verplichting in het kader van conformiteit van geleverde Zaken nakomen, maar verleent Klant geen (extra) garantie op door haar geleverde producten.
  6. De (wettelijke) garantie geldt niet:
  7. indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of van andere oorzaken dan ondeugdelijkheid van materiaal of fabricage;
  8. indien de oorzaak van de fout niet duidelijk kan worden aangetoond;
  9. indien gegeven instructies, voor het gebruik van het product, niet zijn nagekomen;
  10. voor de toestand van de producten, ontstaan ten gevolge van ondeskundig opslaan, of klimatologische of andere inwerkingen.
  11. Het retourneren van Zaken is enkel mogelijk na voorafgaande toestemming van Vindicta en met inachtneming van de procedures en instructies van Vindicta. Indien Klant Zaken zal retourneren aan Vindicta, dient Klant de Zaken zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat van levering aan Vindicta te retourneren. Indien er kosten verbonden zijn aan het retourneren van Zaken, dan zijn die voor rekening van Klant.
  12. Indien Vindicta gehouden is om reparaties of vervangende leveringen uit te voeren, dan wordt Vindicta altijd een redelijke termijn gegund om dergelijke reparaties of vervangende leveringen uit te voeren.
 5. Artikel 6. Oplevering en aanvaarding

  1. Enige door Vindicta bekendgemaakte (lever)termijnen zijn indicatief en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Oplevering van werkzaamheden of gedeelten daarvan zal geschieden wanneer de verrichte werkzaamheden naar mening van Vindicta voldoen aan eventueel gestelde specificaties en/of geschikt zijn voor gebruik.
  2. Indien Klant van mening is dat het opgeleverde niet voldoet aan de Overeenkomst, dan dient Klant dit binnen zeven kalenderdagen na oplevering bekend te maken. Indien Klant nalaat binnen de voornoemde termijn aan te geven dat het opgeleverde (naar haar mening) niet voldoet aan de Overeenkomst, dan wel indien Klant het opgeleverde, al dan niet gedeeltelijk, in gebruik neemt, dan wordt het opgeleverde geacht te voldoen aan de Overeenkomst.
  3. Indien Klant, binnen de voornoemde termijn, aangeeft van mening te zijn dat het opgeleverde niet voldoet aan de Overeenkomst, dan zal Vindicta zich inspannen de gestelde tekortkoming binnen een redelijk termijn weg te nemen of gemotiveerd aan te geven waarom het opgeleverde wel voldoet aan de Overeenkomst. Indien het opgeleverde, na de voornoemde inspanning, niet voldoet aan hetgeen is overeengekomen, dan zijn de partijen gerechtigd om de Overeenkomst op te zeggen voor het gedeelte dat niet aan de Overeenkomst beantwoordt. In dit geval zal Klant de door Vindicta gewerkte uren vergoeden aan Vindicta, conform het dan geldende uurtarief.
 6. Artikel 7. Account

  1. Indien nodig voor de uitvoering van de Overeenkomst, zal Vindicta Klant toegang tot een accounten/of identificatie- en verificatiegegevens (zoals een gebruikersnaam en wachtwoord) verschaffen.
  2. Alle acties die middels een account of met gebruikmaking van identificatie- en verificatiegegevensvan Klant plaatsvinden, worden geacht onder verantwoordelijkheid en risico van Klant te zijngeschied. Indien Klant weet, vermoedt of redelijkerwijs behoort te vermoeden dat misbruik van eenaccount en/of identificatie- en verificatiegegevens plaatsvindt, dient Klant dit zo spoedig mogelijkaan Vindicta te melden zodat deze maatregelen kan nemen.
  3. Zonder toestemming van Vindicta is het Klant verboden een account of identificatie- enverificatiegegevens voor de Diensten aan derden over te dragen. Klant is verantwoordelijk voor hetgeheimhouden van de betreffende identificatie- en verificatiegegevens.
 7. Artikel 8. Rechten van Intellectuele Eigendom

  1. Alle Rechten van Intellectuele Eigendom op alle in het kader van de Overeenkomst door Vindicta ontwikkelde of ter beschikking gestelde Materialen berusten uitsluitend bij Vindicta of diens licentiegevers.
  2. Niets in de Overeenkomst strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht van Rechten van Intellectuele Eigendom. Uitsluitend indien dit expliciet in de offerte of Overeenkomst wordt vermeld, kunnen Rechten van Intellectuele Eigendom overgedragen worden aan Klant.
  3. Klant verkrijgt uitsluitend het recht om de Materialen te gebruiken in het kader van het doel waarvoor zij verstrekt zijn. Zonder expliciete toestemming van Vindicta is Klant niet gerechtigd om Materialen van Vindicta te verveelvoudigen of openbaar te maken.
  4. Indien Klant in verband met de Overeenkomst licenties van derden dient af te nemen, zal Vindicta Klant hiervan op de hoogte stellen.
  5. Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van Intellectuele Eigendom uit de Materialen te verwijderen of te wijzigen, inclusief aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de Materialen.
  6. Het is Vindicta toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van diens Materialen en de Materialen van diens licentiegevers. Indien Vindicta door middel van technische bescherming deze Materialen heeft beveiligd, is het Klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken, behalve indien en voor zover de wet dwingend het tegendeel bepaalt.
  7. Klant verstrekt Vindicta hierbij een onbeperkte licentie om alle door Klant via de systemen van Vindicta verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door Vindicta geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door Vindicta.
  8. Indien Klant software gebruikt die aan licenties onderhevig is, is Klant ertoe gehouden deze licenties juist en volledig af te nemen. Klant overlegt, op verzoek van Vindicta, een bewijs hiervan.
 8. Artikel 9. Beschikbaarheid van de Dienst

  1. Vindicta zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar Diensten te realiseren. Vindicta biedt echter geen garanties omtrent de beschikbaarheid van haar Diensten, tenzij anders is overeengekomen in een SLA.
  2. Vindicta zal zich inspannen om de door haar gebruikte software en firmware up-to-date te houden. Vindicta is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s). Vindicta is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de Diensten niet ten goede komt.
 9. Artikel 10. Gebruik, Misbruik en notice and takedown

  1. Klant garandeert dat de Diensten niet zullen worden gebruikt voor activiteiten die in strijd zijn met bepalingen van Nederlands recht of andere van toepassing zijnde wet- of regelgeving. Klant dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Diensten en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door Vindicta mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker van de Diensten.
  2. Het is (of dit nu legaal is of niet) door Vindicta verboden om met gebruikmaking van de Diensten Materialen aan te bieden of te verspreiden die:

   a. primair bedoeld zijn om anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals websites met (hack)tools of uitleg over het plegen van criminele gedragingen;

   b. smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch of discriminerend zijn;

   c. een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder het onrechtmatig verspreiden van persoonsgegevens of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met ongewenste communicatie;

   d. hyperlinks, torrents of verwijzingen bevatten met (vindplaatsen van) Materiaal dat inbreuk maakt op Rechten van Intellectuele Eigendom;

   e. ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat (spam);

   f. kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.

  3. Klant onthoudt zich ervan overige klanten van Vindicta of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de systemen of netwerken van Vindicta of derden. Het is Klant verboden processen of programma’s op te starten waarvan Klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Vindicta, overige Klanten of internetgebruikers, hindert of schade toebrengt.
  4. Indien naar het oordeel van Vindicta hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Vindicta of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, (D)DOS-aanvallen, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen en vergelijkbare software, is Vindicta gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Vindicta mag de kosten die redelijkerwijs noodzakelijk gepaard gaan met deze maatregelen verhalen op Klant, mits Klant een verwijt kan worden gemaakt omtrent de oorzaak.
  5. Wanneer Vindicta een klacht ontvangt over overtreding van dit artikel door Klant, of zelf constateert dat hiervan sprake lijkt te zijn, zal Vindicta Klant zo snel mogelijk op de hoogte stellen van de klacht of overtreding. Klant zal zo spoedig mogelijk een reactie geven, waarna Vindicta zal besluiten hoe te handelen. Vindicta zal Klant niet op de hoogte stellen van de klacht of overtreding wanneer Vindicta hiertoe niet gerechtigd is op basis van toepasselijke wet- en regelgeving of instructies van opsporingsinstanties.
  6. Indien Vindicta van oordeel is dat sprake is van een overtreding, zal zij de toegang tot het betreffende materiaal van Klant blokkeren, echter zonder dit materiaal definitief te verwijderen (tenzij dit technisch onmogelijk blijkt). Vindicta zal Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van genomen maatregelen.
  7. Indien Vindicta van oordeel is dat sprake is van een overtreding, zal zij de toegang tot het betreffende materiaal van Klant blokkeren, echter zonder dit materiaal definitief te verwijderen (tenzij dit technisch onmogelijk blijkt). Vindicta zal Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van genomen maatregelen.
  8. Hoewel Vindicta ernaar streeft om zo redelijk, zorgvuldig en adequaat mogelijk op te treden na klachten over Klant, is Vindicta nimmer gehouden tot vergoeding van schade als gevolg van maatregelen als bedoeld in dit artikel.
 10. Artikel 11. Dataverkeer

  1. Indien Vindicta en Klant een bepaalde hoeveelheid dataverkeer overeenkomen, zal Vindicta meten hoeveel dataverkeer door Klant verbruikt wordt. Deze metingen zijn leidend.
  2. Dataverkeer is niet overdraagbaar naar een volgende maand, volgend contract of volgende klant, tenzij anders overeengekomen.
  3. Mocht Klant de datalimieten overschrijden, dan kan Vindicta achteraf het meergebruik zonder waarschuwing in rekening brengen, volgens de tarieven in de Overeenkomst.
  4. Vindicta is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken datalimiet is overschreden.
  5. Wanneer een excessieve hoeveelheid dataverkeer wordt veroorzaakt door een oorzaak van buitenaf (zoals bij (D)DOS-aanval), is Vindicta gerechtigd de kosten naar redelijkheid door te belasten naar Klant, tenzij Klant een specifieke anti-(D)DOS dienst bij Vindicta heeft afgenomen.
  6. Indien er geen specifieke afspraken zijn gemaakt over dataverkeer en/of bandbreedte, geldt een “fair use policy”. Aan de hand van de afgenomen eenheden en aantallen zal in dat geval een reële hoeveelheid dataverkeer of bandbreedte vastgesteld worden die Klant in het kader van de Diensten per maand mag gebruiken.
 11. Artikel 12. Back-ups

  1. Vindicta maakt geen reservekopieën (back-ups) van de gegevens die Klant opslaat op de systemen van Vindicta, tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van Klant om reservekopieën van de bij Vindicta opgeslagen gegevens te maken.
  2. Indien de Diensten aan Klant op grond van de Overeenkomst het maken van reservekopieën van de bij Vindicta opgeslagen gegevens omvat, zal Vindicta zich inspannen om met inachtneming van de Schriftelijk overeengekomen periodes en conform de Schriftelijk overeengekomen methode reservekopieën te maken van de bij haar in bezit zijnde gegevens van Klant. Vindicta en Klant zullen tevens nadere afspraken maken over de bewaartermijn van de reservekopieën.
 12. Artikel 13. Domeinnamen

  1. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, zoals de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) bij .nl-domeinnamen. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. Vindicta vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
  2. Klant dient zich te conformeren aan de regels of voorwaarden die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam.
  3. Klant kan uitsluitend uit de bevestiging van Vindicta, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
  4. Klant garandeert dat de betreffende domeinnaam geen inbreuk maakt op rechten van derden, zoals handelsnaamrechten of merkrechten. Klant vrijwaart en houdt Vindicta schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Klant. Vindicta is niet aansprakelijk voor het verliezen door Klant van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen.
 13. Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud

  1. Alle Zaken die Vindicta aan Klant levert, blijven eigendom van Vindicta, tot het moment waarop Klant al haar betaalverplichtingen jegens Vindicta deugdelijk is nagekomen.
  2. Alle door Vindicta geleverde Zaken, die onder het eigendomsvoorbehoud uit het vorige lid van dit artikel vallen, mogen door Klant niet worden doorverkocht, als betaalmiddel worden gebruikt, worden verpand of op enige andere wijze bezwaard.
  3. Klant dient al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van haar verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Vindicta veilig te stellen.
  4. Indien een derde partij beslag wil (laten) leggen op Zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, dan wel daarop rechten wil vestigen of laten gelden, dan stelt Klant Vindicta daarvan direct op de hoogte.
  5. Klant geeft bij voorbaat uitdrukkelijke en onvoorwaardelijke toestemming aan Vindicta en door Vindicta aan te wijzen derden om de plaatsen, waar de eigendommen van Vindicta zich bevinden, te betreden en de Zaken terug te nemen indien Klant haar betalingsverplichting niet nakomt.
 14. Artikel 15. Prijzen

  1. Tenzij bij een bedrag uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Vindicta genoemde prijzen in euro’s, exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
  2. Indien een prijs is gebaseerd op door Klant verstrekte gegevens en deze gegevens blijken onjuist te zijn, dan heeft Vindicta het recht de prijzen hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.
  3. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst betreft, is Vindicta te allen tijde gerechtigd de gehanteerde prijzen aan te passen. Klant heeft bij een prijsverhoging het recht de Overeenkomst op te zeggen. Indien de gehanteerde prijzen worden aangepast aan inflatie, zoals bepaald door de relevante prijsindex van het CBS, of wanneer de prijzen worden aangepast vanwege prijsveranderingen bij (toe)leveranciers van Vindicta of veranderende marktomstandigheden, dan heeft Klant geen mogelijkheid om de betreffende Overeenkomst op te zeggen.
  4. Voor prijswijzigingen geldt dezelfde procedure als voor wijziging van de Overeenkomst (zie ARTIKEL 22:)
 15. Artikel 16. Betalingsvoorwaarden

  1. Vindicta zal voor het door Klant verschuldigde bedrag een elektronische factuur sturen aan Klant. Vindicta heeft het recht om periodiek verschuldigde bedragen voorafgaand aan de levering van de Diensten in rekening te brengen.
  2. Vindicta is gerechtigd door Klant verschuldigde bedragen voor hostingdiensten vooruit te incasseren doormiddel van een automatische incasso. Klant zal eventuele benodigde machtigingen afgeven voor het automatisch incasseren van verschuldigde bedragen voor hostingdiensten.
  3. Als Klant bezwaar maakt tegen de hoogte van een factuur, dan schort dit haar betalingsverplichting niet op. Klant is niet gerechtigd om ontvangen of verschuldigde bedragen te verrekenen.
  4. De betalingstermijn van een factuur is 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders aangegeven op de factuur. Indien een verschuldigd bedrag niet of niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, zal Vindicta een betalingsherinnering sturen waarin Klant nogmaals 14 dagen wordt gegund om haar betalingsverplichting na te komen.
  5. Indien een verschuldigd bedrag niet of niet binnen de voornoemde betalingstermijn(en) wordt voldaan, is Klant direct in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist.
  6. Indien Klant in verzuim is, heeft dat, naast de gevolgen die uit de wet en jurisprudentie voortvloeien, de volgende consequenties

   a. over het openstaande bedrag is de wettelijke rente voor handelstransacties verschuldigd;

   b. Klant is, naast de verschuldigde bedragen en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureaus;

   c. Vindicta is gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke interventie op te schorten totdat de openstaande bedragen, rente en dergelijke zijn voldaan.

  7. Een vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Klant wordt gelegd en verder, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
  8. Vindicta is steeds gerechtigd, alvorens de Overeenkomst uit te voeren of daarmee door te gaan, te verlangen dat Klant voldoende zekerheid verstrekt dat deze diens betalingsverplichtingen kan en zal nakomen.
  9. Vindicta is gerechtigd om alle soorten vorderingen op Klant te verrekenen met alle soorten vorderingen van Klant op Vindicta.
  10. Alle wijzigingen in de Overeenkomst, hetzij op verzoek van Klant, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Klant.
  11. Indien er op verzoek van Klant wordt gefactureerd aan een derde partij, dan ontslaat dit Klant op generlei wijze van de plichten die op haar rusten.
 16. Artikel 17. Geheimhouding en persoonsgegevens

  1. Partijen zullen Vertrouwelijke Informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen.
  2. Partijen zullen ontvangen Vertrouwelijke Informatie niet gebruiken voor enig ander doel dan het uitvoeren van de Overeenkomst.
  3. De verplichting tot geheimhouding geldt niet voor Vertrouwelijke Informatie die:

   a. openbaar is dan wel openbaar wordt zonder dat de ontvangende partij haar geheimhoudingsplicht schendt;

   b. aan de ontvangende partij rechtmatig door een derde beschikbaar wordt gesteld zonder verplichting tot geheimhouding;

   c. aantoonbaar reeds voor de ontvangst ervan rechtmatig in het bezit was van de ontvangende partij;

   d. in een Schriftelijk document door de andere partij als niet-vertrouwelijk is bestempeld;

   e. de ontvangende partij op grond van een wettelijke verplichting de Vertrouwelijke Informatie deelt met een derde.

  4. De verplichtingen met betrekking tot geheimhouding blijven ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de partij die de informatie verstrekt redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.
  5. Indien Vindicta bij het leveren van haar Diensten persoonsgegevens verwerkt, staat Klant er jegens Vindicta voor in dat de verwerking van persoonsgegevens geen inbreuk maken op enig recht van een derde en niet onrechtmatig zijn in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens of andere van toepassing zijnde privacy wet- en regelgeving.
 17. Artikel 18. Aansprakelijkheid

  1. De totale aansprakelijkheid van Partijen, wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst of anderszins, is beperkt tot vergoeding van directe schade.
  2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan (a) de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade; (b) de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van een Partij aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij de gebrekkige prestatie niet aan die Partij toegerekend kan worden; en (c) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de andere Partij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.
  3. Het maximale bedrag waarvoor een Partij aansprakelijk kan zijn, is per gebeurtenis (waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot hetgeen Klant onder de Overeenkomst heeft betaald aan Vindicta in de zes maanden voorafgaande aan de maand waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis zich voordeed. In geen geval zal de totale vergoeding voor enige schade meer bedragen dan EUR. 25.000,- op jaarbasis.
  4. Enige in de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden genoemde beperkingen van aansprakelijkheid, komen te vervallen indien en voor zover de betreffende schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van een Partij;
  5. De aansprakelijkheid van Vindicta wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Vindicta zo spoedig mogelijk en deugdelijk Schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Vindicta ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Vindicta in staat is adequaat te reageren.
  6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat een Partij de schade zo spoedig mogelijk na het bekend worden daarmee Schriftelijk en aangetekend bij Vindicta meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding door Klant vervalt door het enkele verloop van 6 maanden nadat een Partij bekend is geworden dat hij schade heeft geleden.
  7. Klant vrijwaart Vindicta voor enige aanspraken van derden die voortvloeien uit een schending van ARTIKEL 8:, ARTIKEL 10:en ARTIKEL 17: van deze Algemene Voorwaarden door Klant.
 18. Artikel 19. Overmacht

  1. Vindicta is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval mede verstaan: storingen of uitvallen van het internet, stroomstoringen, netwerkaanvallen (zoals DDoS aanvallen), binnenlandse onlusten, stremming in het vervoer, staking, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Vindicta door haar eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Vindicta kan worden gevergd.
  2. Indien een overmachtssituatie langer dan 90 dagen heeft geduurd, dan hebben partijen het recht om de Overeenkomst per direct Schriftelijk op te zeggen. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.
 19. Artikel 20. Duur en opzegging

  1. De duur van een Overeenkomst zal worden vastgelegd in de Overeenkomst, tenzij een Overeenkomst eindigt door het volbrengen van een vooraf vastgestelde taak.
  2. Indien de duur van de Overeenkomst niet is vastgesteld in de Overeenkomst, dan wordt deze geacht te zijn aangegaan voor de minimumtermijn van twaalf maanden.
  3. Een Overeenkomst kan tegen het einde van de looptijd Schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste drie maanden.
  4. Bij het uitblijven van een Schriftelijke opzegging met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn, zal de Overeenkomst steeds stilzwijgend worden verlengd met een periode van twaalf maanden.
  5. Beide partijen zijn gerechtigd om een Overeenkomst voor onbepaalde tijd op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twaalf maanden.
  6. Vindicta mag de Overeenkomst per direct Schriftelijk opschorten of opzeggen indien:

   a. Klant in verzuim is met betrekking tot een wezenlijke verplichting; of

   b. Klant de Algemene Voorwaarden schendt; of

   c. het faillissement van Klant is aangevraagd; of

   d. Klant surseance van betaling heeft aangevraagd; of

   e. de activiteiten van Klant worden beëindigd of geliquideerd.

  7. Indien Vindicta de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de Overeenkomst, met inbegrip van de aanspraak op betaling voor de Diensten die zijn opgeschort.
  8. Indien de Overeenkomst wordt beëindigd of ontbonden, zijn de vorderingen van Vindicta op Klant onmiddellijk opeisbaar. In geval van ontbinding van de Overeenkomst blijven reeds gefactureerde bedragen voor verrichte prestaties verschuldigd, zonder enige verplichting tot ongedaanmaking. In het geval van ontbinding door Klant, mag Klant uitsluitend dat deel van de Overeenkomst ontbinden dat nog niet door Vindicta is uitgevoerd. Indien de ontbinding aan Klant toerekenbaar is, heeft Vindicta recht op vergoeding van de schade die daardoor ontstaat.
 20. Artikel 21. Exit

  1. Vanaf het moment dat de Overeenkomst is opgezegd tot aan het moment dat de Overeenkomst daadwerkelijk ten einde komt, kan de Klant een verzoek bij Vindicta indienen voor ondersteuning bij het overzetten van data naar Klant of een andere dienstverlener.
  2. Met ‘data’ wordt in dit artikel enkel de data bedoeld die Klant (of de afnemers van Klant) gedurende de Overeenkomst op de apparatuur van Vindicta heeft geplaatst.
  3. Tenzij het een bedreiging oplevert voor de apparatuur van Vindicta of data van andere Klanten, dan wel wanneer Vindicta een andere gegronde reden heeft om te weigeren, zal Vindicta, tegen betaling van haar gebruikelijke uurtarief en eventuele ander kosten, de verzochte ondersteuning verlenen bij het overzetten van data zoals bedoeld in lid 1.
  4. Indien nodig, zal Klant specifieke hardware aanleveren, softwarelicenties afnemen, dan wel andere (rechts)handelingen verrichten om het overzetten van data, zoals bedoeld in lid 1, te kunnen bewerkstelligen.
 21. Artikel 22. Wijzigingen

  1. Vindicta is gerechtigd om de Overeenkomst (waaronder de Algemene Voorwaarden) aan te passen of uit te breiden met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de voorgenomen wijziging op haar website of per elektronische berichtgeving aan Klant. Indien Klant een wijziging in de Overeenkomst niet wil accepteren, kan Klant hierover in overleg treden met Vindicta. Indien er geen overeenstemming bereikt kan worden, heeft Klant de mogelijkheid om de Overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de aangepaste Overeenkomst van kracht wordt.
  2. Vindicta is gerechtigd om op elk moment wijzigingen in de Overeenkomst door te voeren indien:

   a. dit noodzakelijk is in het kader van gewijzigde wet- of regelgeving;

   b. het gaat om wijzigingen van ondergeschikt belang. In deze gevallen is Klant niet gerechtigd om de Overeenkomst (voortijdig) op te zeggen.

 22. Artikel 23. Slotbepalingen

  1. Op (de uitvoering van) Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
  2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Vindicta gevestigd is.
  3. Indien enige bepaling uit de Overeenkomst in strijd blijkt te zijn met dwingend recht, dan tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
  4. De door Vindicta ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Klant.
  5. Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande Schriftelijke toestemming van de andere partij. In afwijking hiervan is Vindicta steeds gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een moeder-, dochter- of zustermaatschappij en eventuele partijen die de onderneming van Vindicta wensen over te nemen of daarmee wensen te fuseren.